Newsy

Komunikat zarządu

ZAPROSZENIE

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926
Działając na podstawie § 25 statutu Klubu zwołuje na dzień 17 marca 2016r. godzina 17:00 I termin (II termin godz. 17:15) Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków ŁKS 1926 Łomża
w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14.

Porządek Obrad:

1.Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego
2.Wybór Przewodniczącego i Prezydium Obrad .
3.Wybór protokolanta Obrad.
4.Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5. Informacja Przewodniczącego o prawomocności  Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdanie bilansowe i rachunku wyników za rok 2015.
8. Sprawozdanie Prezesa ŁKS 1926 za rok 2015r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za rok 2015 r i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2015 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
11. Powołanie Honorowego Komitetu obchodów 90-lecia Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
12. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo –Wyborcze Władz Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 05.06.2016r
13. Dyskusja.
14.Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
15.Zakończenie Obrad.
Z poważaniem,

Zarząd ŁKS 1926 Łomża

 

Uprawnione do głosowania będą osoby, które opłaciły składkę członkowską za rok 2016. Składkę członkowską w wysokości 120 zł będzie można opłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad.