Newsy

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

W związku z rezygnacją 3 spośród 5 członków Zarządu, co zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia wiążę się z brakiem możliwości uzupełnienia władz Klubu spośród członków Stowarzyszenia oraz utratą możliwości podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań przez pozostałych członków Zarządu zwołuję się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu: 25 czerwca 2019 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży – I termin 17.30, termin drugi 17.45.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego.
2.Wybór Przewodniczącego i Prezydium Obrad .
3. Wybór protokolanta Obrad.
4.Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Stwierdzenie o prawomocności Walnego Zgromadzenia.
7. Informacja Prezesa
8. Przyjęcie regulaminu wyborów
9. Wybór władz Klubu
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
11. Zakończenie Obrad.