Newsy

Zaproszenie na walne zebranie członków klubu.

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego zwołuje na dzień 17 maja, godzina 17 – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, walne zebranie sprawozdawcze członków Klubu.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
2.Wybór Przewodniczącego i Prezydium Obrad .
3.Wybór protokolanta Obrad.
4.Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5. Informacja Przewodniczącego o prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdanie bilansowe i rachunku wyników za rok 2017.
8. Sprawozdanie Prezesa ŁKS 1926 za rok 2017r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za rok 2017 r i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2017 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
11. Zmiany w Statucie
12. Dyskusja.
13.Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
14.Zakończenie Obrad.

Proponowane zmiany w statucie klubu:

Dodanie w §2 punktu 2:
„Terenem działania stowarzyszenia jest obszar całej Polski.”
W §6 sformułowanie zapisów:
„oraz realizuje poniższe cele:
a. Współdziała w dziedzinie kultury fizycznej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
b. Prowadzi akcje informacyjne w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku za pośrednictwem środków masowego przekazu, plakatów i innych dostępnych sposobów.
c. Prowadzi kampanie społeczne.
d. Integruje pokoleniowo poprzez szeroko pojętą kulturę fizyczną.
e. Współpracuje z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem zdrowego społeczeństwa obywatelskiego.
f. Wspiera i propaguje realizacje zadań dotyczących integracji międzypokoleniowej.
g. Wspiera i promuje idee wolontariatu.
h. Przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym.
i. Rozwija kontakty i współpracę z krajowymi i zagranicznymi klubami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku.
j. Wspiera współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń objętych celami Stowarzyszenia.
k. Pozyskuje sponsorów dla poparcia celów i idei Stowarzyszenia.
l. Promuje i umacnia tolerancję oraz otwartość na różnorodność kulturową.
m. Realizuje działania statutowe we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych.”
W §7 sformułowanie zapisów:
„3. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
4. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.
5. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.”

W §10 zmienić zapis:
„B. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.”
na:
„B. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.”
W §21 zmienić zapis:
„2) Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwołane jest przez Zarząd Klubu raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata”
Na
„2) Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwołane jest przez Zarząd Klubu raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze raz na 2 lata”
W §23 zmienić zapis:
„Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych z wyjątkiem spraw określonych w § 46 i § 47.”
na:
„1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych z wyjątkiem spraw określonych w § 46 i § 47.”
oraz dodać punkt 2.:
„Uchwały Zarządu /Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.”
W §27 zmienić zapis:
W punkcie a. „Zarząd Klubu składa się z od 3 do 7 członków – jest organem stanowiącym w okresie między Walnymi Zebraniami oraz kierującym działalnością Klubu.”
na:
„Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków – jest organem stanowiącym w okresie między Walnymi Zebraniami oraz kierującym bieżącą działalnością Klubu.”
w punkcie d. „Do Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.”
na
„Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesów i Członka Zarządu.”
Sformułowanie punktu e.:
„Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.”
W §45 wykreślić zapis:
„Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu”

Łukasz Uściłowski,
Prezes ŁKS 1926 Łomża