Newsy

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 zwołuje na dzień 13.05.2022r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926. I termin o godz. 17.30. II termin 17.45 w Hali Kultury Stary Rynek 6.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
2.Wybór Przewodniczącego i Prezydium Obrad .
3.Wybór protokolanta Obrad.
4.Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5. Informacja Przewodniczącego o prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdanie bilansowe i rachunku wyników za rok 2021.
8. Sprawozdanie Prezesa ŁKS 1926 za rok 2021r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za rok 2021 r i udzielenie absolutorium Zarządowi
Klubu za 2021r. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
11.Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
13.Zakończenie Obrad.

Uprawnieni do czynnego udziału w zebraniu są członkowie stowarzyszenia, który uregulowali składki członkowskie